Åpenhetsloven – Rapport

Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (ÅPENHETSLOVEN)

Rapport om Techconsult sitt arbeid med menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.
Den nye åpenhetsloven som trådte i kraft 1. juli 2022 forplikter Techconsult til å utføre aktsomhetsvurderinger i tråd med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper. Videre skal selskapet svare på informasjon forespørsler fra allmennheten og redegjøre for Techconsult sitt arbeid med arbeid aktsomhetsvurderinger. Følgende epost benyttes for å sende forespørsler om dette til Techconsult: post@techconsult.no.

Denne rapporten oppsummerer basis for, og oppsummering av, det arbeid som selskapet har gjennomført.

Techconsult er et konsulent- og rekrutteringsselskap som arbeider mot kunder og ansatte i en rekke land. Selskapet driver aktiv rekruttering av spesialistkompetanse innen tekniske og prosjekt-administrative områder. Mer informasjon om Techconsult finner du her. Selskapet er omfattet av åpenhetslovens bestemmelser og jobber kontinuerlig med å bidra til å fremme menneskerettigheter og likeverd

I sine Etiske Retningslinjer fastslår selskapet at Techconsult støter UN Global Compacts prinsipper for ansvarlig næringsliv som bl.a. omfater menneskere􀆫gheter, arbeidslivsstandarder, miljø og korrupsjonsbekjempelse.

Techconsult ønsker å bidra positivt til å fremme respekt for menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter og samarbeider aktivt med dette mot ansvarlige leverandører og samarbeidspartnere. Selskapet har i 2023 vedtatt en ytterligere forsterkning i sine Etiske Retningslinjer som beskriver vår forpliktelse til å drive vår virksomhet i samsvar med FNs Global Compact. De etiske prinsippene inkluderer prinsipper om menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, forretningsetikk, likestilling, anti-diskriminering, tvangsarbeid, barnearbeid og miljø.

De nye retningslinjene er innarbeidet i all intern og ekstern kommunikasjon og i alle selskapets kontrakter og avtaler som er relevante.
I Techconsult jobber vi systematisk for å innlemme menneskerettighets aspektet i vår virksomhet og overfor våre samarbeidspartnere. Dette gjør vi blant annet vi ved å gi våre ansatte anstendige lønninger, regulerte arbeidstider og med en klar uttalt nulltoleranse for barnearbeid i leverandørkjeden. Vi jobber for å avdekke om Techconsult bidrar til mulige brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og vi utviser høy grad av varsomhet ved kjøp av varer eller tjenester i områder der menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter normalt står svakere. Techconsult forventer at våre leverandører etterlever våre etiske prinsipper for leverandører. Våre etiske prinsipper er implementert i alle våre leverandøravtaler.

Techconsult har etablert prosesser for aktsomhetsvurdering i selskapet. Vi har analysert en rekke områder og gjennomført en overordnet risikovurdering for å identifisere de mest vesentlige risikoområdene knyttet til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Ingen negative konsekvenser er så langt avdekket.

På bakgrunn av risikovurderingen vil følgende områder prioriteres i vårt videre arbeid:
Arbeidsforhold i vår leverandørkjede knyttet utenlandsk arbeidskraft. Håndtering av persondata knyttet til søkere og ansatte. Ytterligere kartlegging og sikring av psykososialt arbeidsmiljø for våre ansatte Forbedring av informasjon, kommunikasjon og opplæring av våre ansatte også knyttet til Åpenhetslovens omfang. På flere av disse områdene har vi allerede veletablerte systemer og rutiner. Dette gjelder særlig knyttet til å sikre gode lønns- og arbeidsvilkår i vår leverandørkjede, og håndtering av persondata. Vår 2023 ble det gjennomført den første av to undersøkelse av våre ansatte og den andre vil bli gjennomført høsten 2023. Resultatet av disse undersøkelsene vil danne grunnlag for vårt videre arbeid her.

Vi jobber hele tiden med å evaluere og forbedre våre rutiner slik at vi ikke forårsaker, bidrar til eller er direkte knyttet til brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Vi jobber nå med å utarbeide en plan for å ytterligere styrke vårt arbeid for å redusere risiko på de områdene vi har identifisert. Dette inkluderer blant annet: Forbedring av våre innkjøpsprosedyrer og leverandøroppfølging Intern kompetanseheving Implementering av forsterkede kontrakts-krav knyttet til menneskerettigheter

Dybdeundersøkelser

Dette arbeidet er forankret i så vel selskapets ledelse som styre.

Arbeidet med aktsomhetsvurderinger er en kontinuerlig prosess hvor formålet er reell forbedring for mennesker i vår egen virksomhet og leverandørkjede.

Last ned Åpenhetsloven pdf

Bergen, 29.06.23

Bjørn Alver
Styrets formann

Bengt Helge Aardal
Styremedlem

Ronny Meyer
Styremedlem og daglig leder