Etiske retningslinjer

Omdømme

Techconsult AS sitt omdømme er avhengig av, og er et resultat av den enkelte medarbeider sin holdning og adferd.  Hver medarbeider og representant tilknyttet selskapet må derfor delta aktivt i å opprettholde de høye etiske standarder som viser at vi som selskap og enkeltpersoner opptrer på en ansvarlig og etisk måte og at vi respekterer individets, samfunnets og miljøets behov.

Interessekonflikter

Selskapet forventer at medarbeiderne utfører sine oppgaver etter beste skjønn i saker som berører selskapet.  For å bevare uavhengighet i dømmekraft og handling, må medarbeiderne unngå interessekonflikter eller det som kan bli en konflikt ut fra økonomiske eller personlige interesser. I de tilfeller der medarbeidere er i tvil om en handling kommer i konflikt med de etiske normer Techconsult har, plikter vedkommende å ta dette opp med sin nærmeste overordnede eller representanter for selskapets ledelse hvor dette vurderes nødvendig.

Techconsult sine ansatte må ha en godkjennelse fra ledelsen dersom ansatte skal inneha styreverv i konkurrerende selskaper. Dette for å unngå interessekonflikter, habilitetskonflikter, oppnåelse av fordeler på feil grunnlag, samt tvil om god forretningsskikk.

Forhold til kunder, leverandører, markeder, kollegaer og samfunn

Selskapet og dets ansatte skal alltid handle med den største grad av integritet. Selskapet krever at man behandler alle man kommer i kontakt med – kunder, markedet, medarbeidere, representanter og leverandører – på en rettferdig måte og med respekt. Den enkelte medarbeider plikter på best mulig måte, å følge opp våre kunders målsettinger og retningslinjer for forretningsmessig drift.

Selskapet forplikter seg til å utnytte medarbeidernes evner fullt ut og til å overholde prinsippene om like arbeidsmuligheter.

Techconsult skal ikke diskriminere med hensyn til ansettelse, lønn, opplæring, forfremmelse eller oppsigelse på bakgrunn av kjønn, alder, etnisk eller nasjonal bakgrunn, kaste, religion, funksjonshemming, seksuell legning, fagforeningsmedlemskap eller politisk tilhørighet.

Techconsult skal ikke ha samarbeid med selskaper som benytter barnearbeid eller tvunget arbeidskraft i sin virksomhet. Techconsult ansatte som registrerer at barnearbeid finner sted, skal rapportere dette til ledelsen som igjen vil rapportere dette til gjeldende myndighet.

Techconsult er imot kjøp av seksuelle tjenester og de ansatte må avstå et hvert tilbud og kjøp av seksuell art når man er i oppdrag eller på reiseoppdrag i Techconsult ellers deres kunder sin regi.

Techconsult er politisk uavhengig og støtter ikke politiske partier og politikere. Selskapet vil delta i politiske debatter der det har selskapsmessig interesse. Techconsult sine ansatte står fritt til å delta i aktivt i politiske aktiviteter og partier, men uten å involvere selskapet eller ansattes rolle i selskapet.

Konfidensiell informasjon

Selskapet og kundens eiendeler skal kun brukes til hhv. selskapets og kundens beste.  Man må ikke bruke selskapet eller kundens eiendeler til egen fordel.  Man må heller ikke ta med seg selskapets eller kundens eiendeler når arbeidsforholdet opphører. Informasjon om kundens forretningsdrift, teknologi, driftsformer eller personalforhold skal behandles strengt konfidensielt, også internt i Techconsult, og aldri direkte eller indirekte utnyttes til egen fordel.

Juridiske forpliktelser

Overholdelse av juridiske og lovbestemte pålegg skal styre alle forretningsmessige avgjørelser og handlinger hos alle medarbeidere.  Det må ikke spares noen anstrengelser for å sikre at en selv eller selskapet overholder de juridiske og lovbestemte regler som gjelder eget arbeidsområde.  Alle juridiske, lov-relaterte og offentlige spørsmål eller handlinger skal rettes til og behandles av selskapets ledelse

Vedtekter og policy

Nedenstående vedtekter skal følges til enhver tid:

  • Selskapets kapital eller eiendeler må ikke brukes på en slik måte at det kommer i konflikt med gjeldende lover og regler.
  • Det må aldri foretas noen falske, kunstige eller villedende posteringer eller anførsler i selskapets regnskap eller arkiver
  • Det må ikke foretas transaksjoner eller betalinger på vegne av selskapet ved en forståelse at transaksjonen eller betalingen er noen annet enn det som er beskrevet i underlagsdokumentasjonen for transaksjonen eller betalingen.
  • Selskapet skal følge gjeldende lover og regler knyttet til hvitvasking av penger
  • Selskapet er forpliktet til ikke å diskriminere, til å verne det ytre miljø og til å fremme en god helse-, miljø- og sikkerhetsstandard for de ansatte.
  • Ingen leder eller medarbeider i selskapet må i sin omgang med en leverandør, kunde, offentlig tjenestemann eller annen person eller selvstendig enhet, be om, akseptere eller gi større ting av verdi i den hensikt å påvirke beslutninger som skal gjøres av ovennevnte.
  • Denne policy erklæringen gjelder Techconsult og datterselskap.

Håndhevelse

Selskapets ledelse og ansatte er ansvarlig for å håndheve reglene i denne policy-erklæringen.  Overordnede og medarbeidere i selskapet som har informasjon om eller kjennskap til transaksjoner eller handlinger som er forbudt i hht. policy-erklæringen, må umiddelbart rapportere dette til selskapets intern revisjon eller ledelse.

Selskapets etiske regelverk skal være kjent av alle medarbeidere i Techconsult AS og skal presenteres som en del av introduksjon ved nyansettelser.

Videre skal samtlige av selskapets underleverandører og partnere gjøres kjent med selskapets etiske retningslinjer og sikre etterfølgelse av disse.